Zakonodaja

Nasveti, vprašanja in odgovori v zvezi z upravljanjem

Tu najdete odgovore na vprašanja, ki bi jih moral poznati vsak upravnik

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)

Zakon določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov

Uredba določa označevanje stanovanj in poslovnih prostorov

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVEtL-1)

Ta zakon ureja postopek za vzpostavitev etažne lastnine s sodno odločbo na predlog pridobitelja ali pridobiteljice (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj) posameznega dela stavbe in postopek za določanje pripadajočega zemljišča, ki pripada stavbi v etažni lastnini

Pravilnik o standardih vzdrževanja večstanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik določa standarde vzdrževanja za večstanovanjske stavbe.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Pravilnik določa način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad

Pravilnik določa merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost prispevka.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika ter merila delitve obratovalnih stroškov v večstanovanjski stavbi

Stvarno pravni zakonik (SPZ)

Ureja premoženjska razmerja med posamezniki

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb SZ-1.